Bestuursmededelingen

 
Nieuwe COVID-19 Regels NHB
dinsdag 29 september 2020

https://docs.google.com/document/d/1IZuzZh2EWP9E0lLNRdzhJr85ajEUGGrEoMFcTFC8NWo/edit

 
 

Jan Jansen
vrijdag 4 september

 

 

Beste Leden,

 

Gisterenavond heb ik vernomen van Erik Jansen, dat zijn oom Jan Jansen, oud-lid en erelid van Alliance d’Amitié, als gevolg van een langslepende ziekte is overleden. 

 

Jan was de drijvende kracht achter de bouw van het clubhuis. Hij heeft destijds met de toenmalige gemeente Nieuw Ginneken de onderhandelingen en het vergunningstraject gedaan.

Hij heeft samen met zijn broer de bouwactiviteiten gecoördineerd en samen met de leden is het clubhuis onder zijn bezielende leiding gebouwd. 

 

Door de realisatie van het clubgebouw heeft Jan heeft met de schietsport een transformatie gemaakt door het van een cafésport om te buigen naar een sport in een professionele omgeving. 

 

Jan deed destijds zelf de stukjes schrijven voor publicatie in de gemeentekrant om de sport meer een gezicht te geven in de omgeving Breda zuid. 

Trainingen werden door hem zelf gedaan, de huidige clinicus zijn door hem ontstaan, de organisaties van belangrijke wedstrijden (bijv. NK’s, finales NHB beker) zijn aan hem te danken, waardoor we de huidige goede naam bij de NHB hebben te danken. 

 

Door zijn tomeloze enthousiasme en inzet is de vereniging gegroeid van ongeveer 20 leden naar het huidige aantal leden (+/- 80 leden). 

 

Zijn vrouw Corrie wil op dit moment telefonisch niet benaderd worden. Ik heb op dit moment geen verdere informatie over een mogelijke uitvaart e.d. Zodra er meer informatie is, zal ik dit z.s.m. naar de vereniging communiceren. 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Ad Fioole, voorzitter

 

Harte welkom nieuwe leden uit Prinsenbeek

woensdag 2 september

Beste Leden,


Na een jaar van wennen aan onze vereniging hebben het bestuur en de leden van Hbv Sint Sebastiaan te kennen gegeven lid te willen worden van hbsv Alliance d'Amitié.

Met ingang van 1 september jongstleden zijn 17 voormalige leden van Hbv Sint Sebastiaan lid geworden van hbsv Alliance d'Amitié met alle daarbij behorende rechten en plichten.

Het bestuur van hbsv Alliance d'Amitié heet onze nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging en we hopen dat jullie snel je eigen plaats zullen vinden in onze vereniging.

Jullie inbreng zorgt dat, de reeds aanwezige houtschutters in onze vereniging, aanzienlijk worden uitgebreid.

Het bestuur hoopt dat er nu naast recurve- en compound wedstrijden ook hout wedstrijden bij onze club kunnen worden georganiseerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ad Fioole, voorzitterBinnenschieten
vrijdag 26 juni 2020
 
Beste Leden,

Vanmorgen is er een video overleg geweest met de Gemeente Breda met betrekking tot de versoepeling van de corona maatregelen die volgens Rutte ingaan vanaf 1 juli 2020.

De Gemeente Breda stelt zich op het standpunt dat de datum 1 juli 2020 voor de Gemeente Breda niet haalbaar is om de diverse protocollen die van toepassing zijn op de diverse binnensporten voor deze datum te realiseren.

De Gemeente Breda heeft dan ook aangegeven dat 6 juli 2020 de eerste datum is dat de binnensportaccommodaties voor het publiek open kunnen.

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er voor veel binnensporten specifieke protocollen moeten worden opgesteld. Ook is geconstateerd dat er diverse tegenstrijdigheden zitten tussen de protocollen van de Gemeente Breda en die van de Rijksoverheid.

Ook de protocollen van de Rijksoverheid zelf spreken zich tegen en de Gemeente Breda wil eerst opheldering van de Rijksoverheid hoe om te gaan met deze tegenstrijdigheden in de protocollen voor de binnen- en buitensport.

Concreet betekent dit voor onze vereniging dat wij voor de schiethal een heel systeem van eenrichtingsverkeer moeten uitdenken waarbij tevens de 1,5 meter regel in acht moet worden genomen voor bezoekers/ouders.

Er mogen maximaal 100 personen, inclusief ouders/bezoekers op een moment in de schiethal aanwezig zijn. Concreet betekent dit dat een eventuele indoorcompetitie qua aantallen deelnemers kan/moet worden aangepast.

Junioren en senioren mogen gelijktijdig schieten en de senioren dienen na het schieten van de wedstrijd/competitie weer de 1,5 meter afstand te bewaren

Ook moet dan het Horeca Protocol in ogenschouw worden genomen en dit protocol moet dan ook weer naadloos in de protocollen van de Gemeente Breda, NOC-NSF en de NHB worden ingepast.
Daarbij moet er worden gekeken op welke wijze er maximale ventilatie kan worden toegepast voor nu, maar ook voor het komende najaar om uitbraken te voorkomen.

Het bestuur is met de Gemeente Breda al in overleg op welke wijze de nu niet werkende/ontbrekende ventilatie op redelijk korte termijn werkzaam kan worden gemaakt.

Vanwege het mooie weer en de komende vakantieperiode stelt het bestuur dan ook voor om pas na 1 september aanstaande weer binnen te gaan schieten en vooralsnog de trainingen buiten af te werken.

De Gemeente Breda heeft aangegeven de maatregelen/corona regels niet stringent met BOA'S te gaan naleven maar uit te gaan van het gezonde "boerenverstand" van de verenigingen.

Laat natuurlijk onverlet dat er heus wel iemand af en toe komt  kijken hoe de vlag er voor hangt op het gebied van de naleving van de corona maatregelen.

De Gemeente Breda hamert op het feit dat iedere vereniging moet zorgen voor een corona coördinator/aanspreekpunt binnen de vereniging.

Op dit moment heb ik mij bij de Gemeente Breda als contactpersoon corona opgegeven.

Tijdens trainingen en/of vrij schieten kan dit de trainer en/of de dag/avond coördinator zijn .Wat ook blijft gelden is dat er alleen in groeps- of training verband buiten kan worden geschoten en dat er dus niet individueel hetzij binnen, hetzij buiten wordt geschoten.

Om ervoor te zorgen dat wij als vereniging het hierboven genoemde in de hand kunnen houden zonder onaangename verrassingen dienen enkel de volgendesleutelfiguren te beschikken over sleutels met toegang tot de schiethal.

Dat zijn:

1. de bestuursleden
2. wedstrijdleider(s)
3. de trainers
4. schoonmaakster

Een ieder die niet tot de genoemde sleutelfunctionarissen behoort wordt verzocht zijn/haar sleutels in te leveren voor 1 juli aanstaande via een telefonische afspraak bij de voorzitter.

Het hierboven staande is wat er op dit moment bekend is en wat er op dit moment van toepassing is of op dit moment van schrijven gaat zijn. Mocht er tussen nu en 1 september aanvullende wijzigingen bekend worden die consequenties hebben voor de huidige protocollen en maatregelen dan horen jullie dat zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Ad Fioole, voorzitter


Kandidaten bestuursleden

zondag 21 juni 2020

 

Beste leden,

 

Het bestuur heeft de afgelopen maanden diverse oproepen gedaan aan de leden om zich aan te melden als kandidaat bestuurslid van onze vereniging.

 

Dit heeft voorshands geleid tot de aanmelding van een drietal kandidaat bestuursleden.


Gebleken is dat het niet onverstandig zou zijn dat een onafhankelijke derde gesprekken gaat voeren met onze leden, waarbij onze leden kunnen aangeven wat er in hun beleving goed en niet goed gaat binnen onze vereniging.


Aan de hand van deze gesprekken zal deze onafhankelijke derde een rapportage opstellen welke voor het nieuwe bestuur als leidraad kan gaan dienen om de komende bestuursperiode de door de leden aangegeven problemen of pijnpunten aan te pakken.


Bij het bovenstaande behoort het volgende tijdspad


1. het huidige bestuur is per 1 juli 2020 demissionair en zal nog enkel de lopende bestuurlijke zaken bijhouden, waaronder de noodzakelijke secretariële werkzaamheden / ledenregistratie enz. en die van financiële aard (boekhoudkundige zaken, uit laten gaan contributiebrief (2021) en opstellen financieel jaaroverzicht 2020.


Let op: 
alle overige voorkomende operationele aangelegenheden vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van alle leden van de vereniging (wellicht te coördineren door leden van de vaste kern)


2op een nog te houden tussentijdse ledenvergadering eind september 2020 zullen de definitief nieuwe kandidaat bestuursleden worden voorgesteld

 

3. op de ledenvergadering van eind september 2020 zal zo mogelijk de rapportage van de onafhankelijke derde worden toegelicht. Hopelijk zal deze rapportage tijdig voorafgaand aan deze vergadering aan de leden worden toegezonden

 

4.vanaf eind september zullen de kandidaat bestuursleden nauw gaan samenwerken met het demissionaire bestuur, zodat op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in januari a.s. een verantwoord ingewerkt nieuw bestuur kan worden gekozen en deze met fris élan meteen aan de slag kan 

 

Hierbij hoop ik jullie allen voor de nabije toekomst voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
Ad Fioole, Voorzitter

 
Buitenschieten   Trainingstijden

donderdag 7 mei 2020
 
Beste lid,

Er mag van Mark Rutte weer vanaf maandag 11 mei buiten worden geschoten.

Echter de protocollen blijven van kracht en als er wordt geschoten dan volgens protocol.

Er wordt een rooster gemaakt van dagen en tijden dat er kan worden geschoten.

Er kan ENKEL in een groep worden geschoten tijdens de trainingsuren s'avonds dus NIET individueel overdag!
 
Volgens protocol moet iedere senior op n eigen doelpak schieten.

Bij meer dan 5 senioren schutters zou je dus je eigen doelpak uit de berging moeten halen, neerzetten en opruimen!
 
Vrij schieten in het weekend kan ALLEEN in groepsverband waarbij een lid ervoor zorgt dat het schieten volgens protocol gaat.

Opgeven wanneer je wilt gaan schieten.

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur
Ad Fioole, Voorzitter
 
 
Protocol hervatten jeugdsport buiten
 
woensdag 29 april 2020
 
Beste lid,

Bijgaand een aantal stukken zoals het protocol verantwoord sporten en een overzicht van reeds gestelde vragen over de toepasbaarheid van dit protocol als er weer wordt gesport.

Gemeente Breda - lokaal protocol.docx     vragen en aandachtspunten mbt jeugdsport.docx    nocnsf_protocol_verantwoord-sporten (1).pdf

Samenvattend:

1. Als er wordt gesport met enkel jeugdleden t/m 18 jaar geef dan de datum en tijd door omdat ik deze aan de Gemeente Breda moet doorgeven.

2. De vereniging is verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het gestelde zoals in de protocollen omschreven

3. Enkel jeugdleden t/m 18 jaar mogen sporten en dan alleen BUITEN.

4. Schiethal blijft gesloten en senior leden mogen NIET buiten schieten.

Als er vragen zijn dan hoor ik die graag,

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Ad Fioole, voorzitter
 

Jeugdtraining

dinsdag 28 april 2020

Beste leden,

Op zondag 3 mei aanstaande is er ALLEEN voor onze jeugdleden t/m 18 de mogelijkheid om vanaf 10.30 uur te trainen onder leiding van onze trainers.

Deelnemende jeugdleden moeten zelf een bidon met drinken meenemen.

Ouders mogen enkel de jeugdleden halen en brengen maar kunnen NIET op het trainingsveld!

Ook senior leden mogen voorlopig nog NIET buiten trainen. Op woensdag 6 mei kan er om 19.00 uur worden getraind door jeugdleden t/m 18 jaar onder leiding van de trainers.

Ook hier dezelfde procedure als hierboven beschreven voor zondag 3 mei.

Tijdens de trainingen blijft de schiethal, buiten de toiletten gesloten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Ad FiooleVoorzitter
 
 
Hervatten jeugd handboogactiviteiten
 
22 april 2020
 
Beste lid,

Alle nieuwsbrieven van de NHB staan op onze website onder bestuursmededelingen.

Er komt voor 24 april een protocol vanuit de NHB voor het beginnen van de handboogactiviteiten.

Let op, om de handboogactiviteiten te kunnen hervatten overdag BUITEN voor de jeugd tot 18 jaar, wordt er nadrukkelijk een beroep gedaan op ouders/seniorenleden om dit mogelijk te maken.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.
Ad Fioole, Voorzitter

 
NK Outdoor 2020
 
6 april 2020 

Beste lid,

Zoals jullie wellicht in de laatste nieuwsbrief van de NHB hebben kunnen lezen is het NK dat door Alliance zou worden georganiseerd op 6 en 7 juni aanstaande 
verschoven naar 12 en 13 september 2020

Naast het feit dat niet duidelijk is of er ,na 1 juni vanwege het Coronavirus, wedstrijden kunnen worden georganiseerd was voor de NHB een groot punt dat World Archery tot 1 juli 2020
eigenlijk alle A-Status wedstrijden heeft geannuleerd

Dit betekent voor deelnemers die op een A-Statuswedstrijd, zoals 6 en 7 juni, een wereldrecord schieten, dat dit wereldrecord niet door World Archery wordt geaccepteerd.

Dan kan er dus een situatie ontstaan dat een mogelijk Nederlands record dat wordt geschoten op 6 en 7 juni niet als wereldrecord wordt erkent en het dus kan voorkomen dat
een Nederlands record hoger is dan een Wereldrecord.

Dus er is in overleg en rekening houdend met de wedstrijdkalender nu een voorstel gedaan om het NK op 12 en 13 september aanstaande te organiseren bij Alliance,
alles onder voorbehoud dat dit dan ook kan en mag en of wij op deze data gebruik kunnen maken van het C-veld van UVV.

Concreet voor Alliance zal dit betekenen dat het NK eigenlijk de enige grote mogelijkheid is om geld te verdienen voor onze vereniging.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ad Fioole, voorzitter

Wijziging bestuur
 
januari 2020
 
Beste leden,

Op de onlangs gehouden ALV van 23 januari 2019 zijn er diverse bestuursleden gekozen of herkozen.

Fred de Rooij is in het bestuur gekozen met als taakomschrijving Wedstrijdzaken en interne communicatie.

Alex Katzoff is herkozen en wordt, nadat hij hier grondig is ingewerkt door Walter, onze nieuwe secretaris. 

Alex houdt zich ook bezig met de externe communicatie en dan met name vanwege zijn contacten met de NHB.  

Rob Schipper is herkozen als bestuurslid en houdt zijn oude vertrouwde taken binnen het bestuur.

Walter zal na het inwerken van Alex dit jaar zijn functie als secretaris neerleggen. 

Hans Veltman gaat zich bezighouden met de hele ledenadministratie cq ledenbeheer.

Op dit moment is het bestuur bezig om in een cloud omgeving alle programma's, benodigde documenten, draaiboeken etc een plaats te geven.

Er wordt ook geïnvesteerd in een ledenadministratiepakket dat in de cloud draait zodat alle ledenmutaties continue bij zijn. 

Door gebruik te maken van dit ledenadministratiepakket zetten we een grote stap vooruit op digitaal vlak waardoor veel handwerk kan komen te vervallen door een juiste wijze van automatisering.

Uiteraard gaat alles conform de AVG regels.

Er is dus in 2019 een aantal maanden een bestuur van 6 leden in plaats van 5. 

Dit zal niet leiden tot een staken van de stemmen omdat de voorzitter 2 stemmen heeft en er dus altijd een meerderheid zal ontstaan bij een bestuur stemming.

Zodra alle werkzaamheden naar behoren zijn overgedragen gaat het bestuur weer van 6 naar 5 bestuursleden.

Mocht gaandeweg het hierboven beschreven proces blijken dat het verstandiger of slimmer is om de taken op een andere manier in te delen of aan te passen dan zal het bestuur
dit uiteraard gaan doen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik die graag.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ad Fioole, voorzitter
 
 
Nieuwsbrieven NHB covid-19
 
 
 
Terug naar boven