Reglementswijzigingen NHB Bondscompetities 2015/2016

 

 Tijdens de Bondsraadvergadering van november 2014 heeft de Bondsraad ingestemd met het gezamenlijk verzoek van de Discipline Commissie Indoor en Discipline Commissie 25m1p om de beide NHB Bondscompetities te harmoniseren waar mogelijk.

In theorie zou het zo moeten kunnen zijn dat de enige verschillen tussen de Indoor- en 25m1p-competitie zijn: de afstand waarop geschoten wordt (18m/ 25m) en het aantal pijlen per wedstrijd (30/25). In de praktijk zien beide competities er echter totaal verschillend uit en dat leidt menigmaal tot onduidelijkheid bij organisatoren, competitieleiders en sporters. Met het mandaat om daar iets aan te doen, zijn de beide commissies vervolgens aan de slag gegaan.

Belangrijkste uitgangspunten bij de gezamenlijke besprekingen waren: duidelijkheid en uitdaging voor de deelnemende sporters. Uit die overleggen is een aantal concrete wijzigingsvoorstellen naar voren gekomen welke tijdens de Bondsraadsvergadering, op 30 mei 2015 te Eerde, zijn aangenomen. 

 

Dit houdt in dat ze met ingang van het seizoen 2015-2016 van kracht worden. In dit artikel worden de wijzigingen benoemd en toegelicht. De beide commissies werken aan een gefaseerde harmonisatie. Dit houdt in dat er voor komend seizoen enkel wijzigingen worden doorgevoerd binnen de Individuele Competities.

De Teamcompetities zijn in deze reglementswijzigingen buiten beschouwing gelaten. 

1. Wijzigingen:

1.1 Leeftijdscategorieën:

Tot en met het seizoen 2014-2015 was binnen de Bondscompetitie Indoor het aantal leeftijdscategorieën beperkt en overzichtelijk; Cadetten > Senioren. In de leeftijdscategorie Senioren waren Junioren, Senioren en Masters samengevoegd. 

Tot en met het seizoen 2014-2015 waren binnen de Bondscompetitie 25m1p de leeftijdscategorieën versnipperd; Cadetten, Junioren, Senioren, Masters en Veteranen schieten allen apart van elkaar. Dat behoeft op zichzelf geen probleem te zijn, ware het niet dat het gevolg van deze versnippering leidde tot zeer beperkte deelnemersaantallen in bepaalde categorieën.

In het kader van harmonisatie van beide competities (en dus duidelijkheid voor sporters) geldt vanaf het seizoen 2015-2016: - dat de leeftijdsindeling voor de Bondscompetitie Indoor gehandhaafd blijft met uitzondering van het feit dat de Juniorencategorie weer als aparte categorie wordt toegevoegd. - en dat de leeftijdsindeling voor de Bondscompetitie 25m1p conform het Indoor-reglement gaat plaatsvinden

Dus enkel onderscheid in 25m1p Cadetten, Junioren en Senioren (waarin Senioren, Masters en Veteranen worden samengevoegd)

1.2 Mannen/vrouwen:

Binnen de Bondscompetitie Indoor komen mannen en vrouwen tegen elkaar uit. Tot en met het seizoen 2014-2015 werden binnen de Bondscompetitie 25m1p mannen en vrouwen van elkaar gescheiden. Dat behoeft op zichzelf geen probleem te zijn, ware het niet dat het gevolg van deze scheiding leidt tot zeer beperkte deelnemersaantallen in bepaalde categorieë

In het kader van harmonisatie van beide competities (en dus duidelijkheid voor sporters) geldt vanaf het seizoen 2015-2016: - dat de samenvoeging van mannen en vrouwen bij de Bondscompetitie Indoor gehandhaafd blijft. - en dat bij de Bondscompetitie 25m1p mannen en vrouwen samengevoegd worden conform het Indoor-reglement.

1.3 Aantal klassen:

De NHB Bondscompetities kennen klasse-indelingen om ervoor te zorgen dat sporters op hun eigen niveau in competitieverband uit kunnen komen. Zoals in de reeds benoemde wijzigingen aangegeven, willen beide Discipline Commissies af van de situatie waarbij er in sommige klassen een zeer beperkt aantal sporters actief is. Ter bepaling van het gewenste aantal klassen is het Indoorreglement als rekenbasis gebruikt. 

Onder de NHB Bondscompetitie verstaan we het geheel van Regiocompetitie > Rayon Kampioenschap > Bondskampioenschap.

- Aan het Bondskampioenschap nemen per klasse maximaal 24 sporters deel.
- Aan het Rayon Kampioenschap nemen per klasse maximaal 96 sporter deel (4 Rayons x 24 sporters; uitgaande van een gelijke landelijke spreiding) - Tot en met het seizoen 2014-2015 was, in een aantal klassen, plaatsing voor de Rayon Kampioenschappen een vanzelfsprekendheid omdat in het Rayon minder dan 24 sporters actief waren in de betreffende klasse. 

Hierdoor zat er weinig uitdaging in de Regiocompetitie en was plaatsing voor een Rayon Kampioenschap niet per definitie een knappe prestatie. Voor een spannendere Regiocompetitie en een waardiger Rayon Kampioenschap is besloten om klassen uit ongeveer 200 sporters te laten bestaan.

In iedere klasse wordt dus vervolgens gestreden om maximaal 24 startplaatsen voor het Rayon Kampioenschap, per Rayon. Hierdoor wordt deel mogen nemen aan het Rayon Kampioenschap weer een eer, in plaats van een vanzelfsprekendheid. Mogelijk heeft dit ook een positieve invloed op de bereidheid van sporters om deel te nemen aan het Rayonkampioenschap.

Zoals gezegd hechten beide Discipline Commissie veel waarde aan een strijd op het eigen niveau van een sporter. Daarom wordt er per 200 sporters een klasse ingericht, met een minimum van 2 klassen per categorie (in geval van landelijk minder dan 200 sporters in een bepaalde categorie. Met uitzondering van de Aspirantenklassen).

Eerdergenoemde houdt in dat vanaf het seizoen 2015-2016 de volgende klasse-indeling van kracht zal zijn:

Indoor:
Recurve Aspiranten t/m 10 jaar
Recurve  Aspiranten t/m 12 jaar
Compound Aspiranten t/m 10 jaar 
Compound Aspiranten t/m 12 jaar 
Recurve Cadetten klasse 1 & 2 
Compound Cadetten klasse 1 & 2 
Recurve Junioren klasse 1 & 2 
Compound Junioren klasse 1 & 2 
Recurve klasse 1 t/m 6 
Compound klasse 1 & 2 
Barebow klasse/Instinctive Bow/Longbow


25m 1p:
Recurve Aspiranten t/m 10 jaar
Recurve  Aspiranten t/m 12 jaar
Compound Aspiranten t/m 10 jaar 
Compound Aspiranten t/m 12 jaar 
Recurve Cadetten klasse 1 & 2 
Compound Cadetten klasse 1 & 2 
Recurve Junioren klasse 1 & 2 
Compound Junioren klasse 1 & 2 
Recurve klasse 1 t/m 6 
Compound klasse 1 & 2 
*Barebow klasse *Instinctive Bow *Longbow

*Geen onderverdeling in klasse 1 & 2 omdat deze boogklassen 
nieuw zijn in de 25m1p-competitie en er derhalve nog geen klassengrenzen vastgesteld kunnen worden.

2. Herindeling na afloop van de NHB Bondscompetitie:

Tot en met het seizoen 2014-2015 werden zowel binnen de Bondscompetitie Indoor, als Bondscompetitie 25m1p, na afloop van de Regiocompetities de nieuwe klassengrenzen berekend. 

Deze waren leidend voor de indelingen tijdens de Rayon Kampioenschappen, Bondskampioenschappen én de Regiocompetitie in het daarop volgend jaar. Met deze manier van herindelen is het mogelijk dat iemand Regiokampioen wordt in klasse 3 en vervolgens op de reservelijst komt te staan voor het Rayon Kampioenschap in klasse 2. 

Ook dat leidde regelmatig tot onduidelijkheid én onbegrip bij sporters. Vanaf het seizoen 2015-2016 geldt daarom dat herindeling pas plaatsvindt na afloop van de totale NHB Bondscompetitie. Kortom: schiet een sporter de Regiocompetitie in klasse 3, dan schiet hij/zij het aansluitende Rayon Kampioenschap en Bondskampioenschap ook in klasse 3.
Pas daarna vindt de herberekening van klassengrenzen plaats en kan de sporter dus promoveren/ degraderen.

Mocht een sporter, om wat voor reden dan ook, een seizoen onder zijn/ haar gebruikelijke niveau geschoten hebben en daardoor degraderen naar een lage(re) klasse, dan mag deze sporter zich desgewenst inschrijven voor een hogere klasse. Dit moet dan voorafgaand aan de competitie schriftelijk worden gemeld bij de Regiocompetitieleider.

3. Evaluatie nieuwe klassen NHB Bondscompetitie Indoor:

In het seizoen 2014-2015 is een drietal nieuwe boogklassen toegevoegd aan de NHB Bondscompetitie Indoor; te weten Barebow, Historical Bow en Longbow. 

Dit seizoen is met name gebruikt om (organisatorische) ervaring op te doen in het organiseren van officiële wedstrijden voor deze boogklassen. Het initiatief om deze boogklasse een plekje te geven in de competitie is van harte toegejuicht. 

Aandachtspunten voor de toekomst waren er ook. Na afloop van het seizoen heeft de Discipline Commissie Indoor, samen met enkele ervaringsdeskundigen, het seizoen geëvalueerd. Voor het volgende seizoen worden enkele aanscherpingen van het reglement van kracht.World Archery- of IFAA-regelgeving? 

De boogbeschrijvingen van World Archery en IFAA wijken op enkele vlakken van elkaar af. Er moest daarom een keuze worden gemaakt tussen het volgen van de World Archery- of de IFAA-regelgeving. Gezien het feit dat de Rayon Kampioenschappen en Bondskampioenschappen verschoten worden conform World Archery-wedstrijdformats is er, in het kader van duidelijkheid voor sporter, voor gekozen om de boogbeschrijvingen van World Archery te hanteren en dus IFAA-regelgeving buiten beschouwing te laten. De boogbeschrijvingen van World Archery zijn vastgelegd in Rule Book 4, Hoofdstuk 22.

4. Boogklassen:

Vanaf het seizoen 2015-2016 worden in de NHB Bondscompetitie daarom dezelfde boogklassen benoemd als in World Archery Rule Book 4, Hoofdstuk 22, namelijk: - Recurve/Compound/Barebow/Instinctive Bow/Longbow.

Nieuwe klassen in de NHB Bondscompetitie 25m1p In het kader van harmonisatie van de Indoor- en 25m1p-competities gaat, vanaf het seizoen 2015-2016, de 25m1p-competitie eveneens uitgebreid worden met de klassen: Barebow, Instinctive Bow en Longbow.

Reglementswijzigingen NHB Bondscompetities; goedgekeurd door Bondsraad op 30.05.2015 te Eerde.


Wedstrijden in Ulvenhout


Terug naar boven