Informatie Regiocompetitie Indoor & 25m 1pijl 2020-2021

 
 

Veilige en verantwoorde competitie

Per 1 juli zijn sportwedstrijden, evenementen en competities weer mogelijk. Goed nieuws voor de deelnemers aan de NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p.

Voor deze competities geldt dat deze worden georganiseerd met inachtneming van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De meest actuele protocollen en richtlijnen hiervoor zijn te vinden op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten

De persconferentie van het kabinet, op 6 augustus 2020, heeft duidelijk gemaakt dat gemeentenen veiligheidsregio’s de komende tijd een cruciale rol kunnen spelen in de strijd tegen hetcoronavirus.

Door lokaal en/of regionaal maatregelen te nemen. Dit gegeven kan op enig moment van invloed zijn op het verloop van de Regiocompetities.

Competitie bij eigen vereniging

In dat kader is het besluit genomen om de Regiocompetities in het seizoen 2020-2021 (zo veel mogelijk) bij de eigen vereniging te laten plaatsvinden. Verenigingen die niet in de gelegenheid zijn om haar 

competitiedeelnemers bij de eigen vereniging te laten schieten, worden verzocht contact op te nemen met één of meerdere omliggende verenigingen.

In onderling overleg wordt dan bepaald óf en zo ja, wanneer er ruimte is om deze sporters hun wedstrijden te laten schieten.

Iedere vereniging wordt verzocht haar competitiedeelnemers in de gelegenheid te stellen om zeven competitiewedstrijden te schieten.

Van deze zeven wedstrijden gelden de beste zes resultaten ter bepaling van de Regiokampioen en ter bepaling van de deelnemerslijst voor de aansluitende Rayon Kampioenschappen.

Competitietermijn

De competities vinden in principe plaats binnen de reguliere termijnen.

● Indoor: van maandag 7 september t/m zondag 13 december.

● 25m1p: van maandag 7 september t/m zondag 21 maart.

Indien het onverhoopt op enig moment verboden wordt om competitiewedstrijden te organiseren, kan de looptijd van een competitie verlengd worden. In geval van een landelijk verbod op wedstrijden wordt de

competitie in zijn geheel stilgelegd. In geval van lokale of regionale verboden wordt de competitie alleen stilgelegd in gebieden waar de verboden gelden.

Uitwerking NHB Regiocompetities Indoor & 25m1p - Versie 1.0 - 10 augustus 2020

Contactinformatie:

tel: +31 (0)26 48 34 700

e-mail: info@handboogsport.nl

Aanpassingen

De aanpassingen ten opzichte van de normale competitieopzet worden hieronder opgesomd.

Deze gelden voor zowel de Indoor- als de 25m1p-competitie en enkel in het seizoen 2020-2021.

1. Sporters schieten hun Regiocompetitiewedstrijden in principe bij de eigen vereniging.

2. De teamcompetitie wordt niet verschoten door teams op een fysieke locatie bij elkaar te

laten komen. De teamscore is de som van de individuele resultaten, die sporters behalen

bij het schieten van de competitie bij de eigen vereniging (zie punt 1).

3. Verenigingen die niet over een geschikte (semi)overdekte accommodatie beschikken

voor het schieten van wedstrijden op 18 meter en/of 25meter, moeten contact opnemen

met een andere vereniging om daar hun competitiewedstrijden te schieten.

Acties voor verenigingen

● Stel vast op welke dagen competitiewedstrijden bij jouw vereniging geschoten kunnen worden.

● Stel vast hoeveel sporters per wedstrijddag deel kunnen nemen. Doe dit op basis van onderstaande richtlijnen:

○ Tijdens sport- en spelsituaties is 1,5 meter afstand niet meer per se nodig.

Onnodig contact moet echter nog wel worden vermeden. Het contact moet dus tijdelijk zijn. Voor de handboogsport betekent dit dat aan de schietlijn de 1,5 meter afstand kan worden losgelaten.

○ Voor en na het actieve schieten is 1,5 meter afstand de norm.

○ Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet.

○ Voor de afstand tussen de schietlijn en de wachtlijn adviseert de NHB een minimale afstand van 3,0 meter. Dit gebied kan gebruikt worden als loop-/wisselruimte en voor het plaatsen van sportmateriaal.

○ Plaats tafels met een ruime onderlinge afstand (±3,0 meter) uit elkaar, zodat er voldoende ruime looppaden ontstaan om veilig van de zitplaats naar het schietgedeelte te lopen.

● Maak per wedstrijddag een intekenlijst waarop sporters zich in kunnen schrijven.

● Deel deze intekenlijsten voorafgaand aan de wedstrijddag met de Regiocompetitieleider van jouw Regio.

● Deel uitslagen per wedstrijddag met de Regiocompetitieleider van jouw Regio.

● Leg contact met andere verenigingen indien jouw accommodatie niet geschikt is voor het voor het schieten van wedstrijden

● Indien binnen de betreffende gemeente of veiligheidsregio maatregelen worden aangekondigd die het organiseren van wedstrijden onmogelijk maken, dan word je verzocht dit kenbaar te maken bij de 

Regiocompetitieleider en het bondsbureau.